Logo Eurogold Game Club & Café

Rád by si skúsil šťastie? Potvrď že máš 18 alebo viac a príď nás navštíviť!

Vstúpiť
Pre vstup na tieto stránky musíš mať viac ako 18 rokov.
Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. Nadmerné hranie prináša so sebou aj možné zdravotné riziká.
Home
Online kasíno
Logo Eurogold Game Club & Café

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

EUROGOLD, s.r.o., Na Tablách 14583/3, 080 06 Prešov, IČO: 36 496 600, založenou v súlade

s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vedenou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka č.  15258/P (ďalej len “EUROGOLD, s.r.o.“ alebo "prevádzkovateľ") plne rešpektuje ochranu vášho súkromia a váži si dôveru, ktorú nám pri spracúvaní osobných údajov zverujete. Na ochranu spracúvaných osobných údajov sme zaviedli všetky primerané bezpečnostné opatrenia technického, organizačného a iného charakteru a procesy na kontrolu ich priebežného dodržiavania a dostatočnosti.  

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.  

1. Základné pojmy

EUROGOLD, s.r.o. je presvedčený, že viac informácií prispieva k lepšiemu porozumeniu pravidiel spracúvania osobných údajov, preto v nasledujúcej časti uvádza najdôležitejšie pojmy používané súvislosti s ochranou osobných údajov.

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Dotknutá osoba – je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

Za dotknutú osobu sa považujú všetci zákazníci EUROGOLD, s.r.o., ktorí sú fyzickými osobami, zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, obchodní partneri ich zamestnanci a štatutárny orgán, návštevníci webovej stránky a podobne.

Prevádzkovateľ – je EUROGOLD, s.r.o., ktorý určuje podmienky spracúvania osobných údajov a zodpovedá za spracúvanie osobných údajov.

Sprostredkovateľ – znamená subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže poveriť sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby, musí sa však presvedčiť o tom, že sprostredkovateľ poskytuje dostatočné záruky na zabezpečenie súladu spracúvania osobných údajov s GDPR.

Spracúvanie – predstavuje operácie/činnosti vykonávané s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, pričom nezáleží na tom, či sa vykonávajú automatizovane alebo manuálne.

2. Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov

EUROGOLD, s.r.o. v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Osobu, ktorá ma na starosti ochranu osobných údajov môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na adrese sídla spoločnosti EUROGOLD, s.r.o., Na Tablách 14583/3, 080 06 Prešov, IČO: 36 496 600, založenou v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, vedenou v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka č.  15258/P alebo na emailovej adrese na  gdpr@eurogoldgame.sk.

3. Výkon práv dotknutých osôb  

V tejto sekcii sa dozviete akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práv dotknutej osoby:  

4. Informačné povinnosti

V tejto sekcii sa okrem iného dozviete na aký účel, na základe akého právneho základu, ako dlho a prostredníctvom ktorých príjemcov spracúvame Vaše osobné údaje.

  • Informácie o spracúvaní osobných údajov – výberové konanie pre uchádzačov o zamestnanie
  • Informácia o spracúvaní osobných údajov – obchodní partneri a ich štatutárny orgán a zamestnanci
  • Informácia o spracúvaní osobných údajov – monitorovanie priestorov kamerami